Menu Close

Ametijuhend

Kvalifikatsiooninõuded
Mänguterapeudi väljaõpet tõendav tunnistus või kutsetunnistus

Tööaeg
Mänguterapeudi tööaeg on paindlik ning jaguneb tööks klientidega (sh lapsevanemad), koostööks erinevate spetsialistidega, iseseisvaks tööks ning enesetäiendamiseks. Mänguterapeudi töö toimub psühholoogiliselt pingelises õhkkonnas ja kõrgendatud haavatavas seisundis lastega, mistõttu üldtööaeg on 35 tundi nädalas, millest kontaktkohtumisi on maksimaalselt 20 tundi. Mänguterapeut vastutab enda tööaja jaotamise eest, arvestades seejuures klientide parimate huvide ning tööandja võimalustega.

Ametikoha põhieesmärk
Mänguterapeudi töö eesmärgiks on aidata lastel toime tulla vaimsete, emotsionaalsete, psühholoogiliste või muud laadi keeruliste olukordade või seisunditega (nt suured elumuutused, traumad, pereprobleemid jms). Mänguterapeut aitab lastel läbi mängu lahendada üles kerkinud probleeme, luues mängulise, teraapilise ja turvalise keskkonna.

Tööülesanded ja  töö iseloom

 1. Mänguterapeudi põhiline ülesanne on aidata 2-16aastastel lastel/noortel  mängu kaudu mõista oma tundeid ning emotsioone, lahti mõtestada maailma enda ümber, väljendada mõtteid, aidata lastel toime tulla emotsionaalse stressi ja traumaga.
  Mänguteraapiast võib abi olla järgmistes olukordades: tugevate tunnetega toimetulek, elumuutused, haiguse või füüsilise puudega toimetulek, väärkohtlemine, eneshinnanguprobleemid, jms.
  Mänguteraapia vajaduse otsustab mänguterapeut pärast olukorra ja lapsega tutvumist.
 2. Mänguterapeut arvestab ja lähtub lapse individuaalsetest vajadustest.
 3. Mänguterapeut tegeleb lastega individuaaltegevustes, tegevuste kestus on 20-50 minutit. Tegevuste täpse kestuse otsustab terapeut lähtuvalt igast lapsest.
 4. Mänguterapeut otsustab vastavalt olukorrale teraapia suuna ja metoodika üle.
 5. Mänguterapeut määrab teraapia kestvuse (vajaliku seansside arvu).
 6. Mänguterapeut dokumenteerib seansid.
 7. Mänguterapeut võimaldab vastavalt teraapiaplaanile grupi- ja/või individuaalteraapiat.
 8. Mänguterapeut loob lapse ja tema vanemate/hooldajatega usaldava suhte, teeb nendega koostööd.
 9. Mänguterapeut loob lapsele mängulise eneseväljenduse jaoks turvalise ja stabiilse keskkonna.
 10. Mänguterapeut teeb koostööd teiste spetsialistidega (psühholoog, arst, sotsiaaltöötaja, õpetajad jt) ning suunab lapse vajadusel teise spetsialisti juurde.
 11. Vastavalt oma ettevalmistusele võib mänguterapeut viia läbi ka koolitusi.

Vastutus
Mänguterapeut vastutab:

 1. eriala kutse-eetika järgimise eest, tagades seeläbi seansil kliendi turvalisuse ning privaatse info konfidentsiaalsuse;
 2. tema kasutuses olevate seadmete, inventari ja mänguasjade heaperemeheliku kasutamise eest, inventari paigutuse eest vastavalt tervisekaitse nõuetele;
 3. vajalike dokumentide täitmise eest;
 4. töölepingu lõpetamisel temale kuulunud dokumentide ja varade üleandmise eest tööandjale;
 5. enda pädevuse hoidmise ja enesearengu eest, ennast vajalikul määral täiendades ning ko- ja –supervisoonide abil;
 6. oma töös oma erialale vastavate kohaste teraapiameetodite kasutamise eest.

Keelatud

 1. Panna lapsi olukorda, mis mingil moel kahjustavad lapse vaimset füüsilist tervist või seavad lapse mingil muul moel ohtu.
 2. Jätta laps ruumi üksinda.
 3. Lahkuda lapsega vanema teadmata mänguteraapiaks kokku lepitud asukohast.
 4. Avalikustada lapselt saadavat teavet lapse perekonna kohta v.a juhul, kui seda nõuab seadus.