Menu Close

MTÜ Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni kuuluva mänguterapeudi pädevuse hindamine

MTÜ EMTA tegevliige on vähemalt kaheaastase väljaõppega mänguterapeut, kes on läbinud vastava väljaõppe ja tegutseb mänguterapeudina. MTÜ EMTA üldeesmärgiks on ühendada organisatoorselt Eestis tegutsevaid mänguterapeute, tagada neile vajalik professionaalne tugi ja õiguslik kaitse, edendada mänguteraapia eriala, teenuse kvaliteeti ning levitada uuemat teaduslikku mänguteraapia-alast informatsiooni mänguterapeutide, elanikkonna ja lastega töötavate ja nende heaolu eest seisvate spetsialistide hulgas. Selle hulka kuulub ka mänguterapeutide erialase pädevuse hindamine, millega alustatakse 2024. aastal.

NB! MTÜ EMTA pädevuse hindamise näol ei ole tegemist riikliku kutse andmise protsessiga. MTÜ EMTA mänguterapeutide registris olemine ja vastava taseme omamine on vaid ühingu sisene erialase taseme tõstmine ning see ei anna riiklikku kutsetunnistust. Mänguterapeudina töötades ei ole kohustust kuuluda MTÜ EMTA liikmeskonna hulka.

MTÜ EMTA eeldab mänguterapeudilt oma pädevuse tõendamist antud erialal enne mänguterapeutide registrisse saamist ning hiljem pädevuse taastõendamist iga kahe aasta tagant. Mänguterapeutide teadmiste ja oskuste ajakohasust ja sobivust antud erialal töötamiseks kontrollib  MTÜ EMTA pädevuse hindamise nõukoda. Läbi pädevuse hindamise protsessi saab MTÜ EMTA garanteerida klientidele selle, et registris olevad terapeudid on oma erialal pädevad ja kompetentsed.

MTÜ EMTA pädevuse hindamise nõukoda vastutab pädevushindamise standardite seadmise eest ja kindlustab selle, et praktikud suudavad vastata nendele nõudmistele ja tagada jätkuva registris püsimise. MTÜ EMTA ülesanne on jätkuva professionaalse arengu soodustamine ja toetamine. 

Mänguterapeut väärtustab elukestvat õpet kui keskset professionaalse arenguprotsessi osa ja täiendab ennast erialastel ja erialaga seotud täiendkoolitustel.  

Mänguterapeut õpib ka probleemidest oma praksises ja teiste kogemustest, mis eeldab koostööd teiste mänguterapeutidega. MTÜ EMTA pakub võimalust oma liikmeskonnal saada kontakte ja suhelda teiste praktikutega läbi erinevate ürituste ja regulaarselt toimuvate kovisioonigruppide ning vajadusel toimuvate supervisioonigruppide kaudu.

Registris püsimiseks on kohustuslik klientide vastuvõtu olemasolu. Alates 2024. aastast on nõudeks võtta vastu vähemalt 2 klienti nädalas, aastas kokku vähemalt 75 teraapiakohtumist. Registrisse saamiseks ja seal püsimiseks tuleb esitada avaldus vastava vormi järgi.

Praktik õpib ka läbi õpetamise ja superviseerimise, uurimuste läbiviimise ja publikatsioonide

Soovituslik on osaleda vähemalt kord aastas kogenuma praktiku poolt läbi viidud (individuaal)supervisioonil.
Supervisioon on töönõustamine, mida viib läbi superviisor või sama eriala, antud juhul mänguterapeutide õpetajapädevusega koolitaja. Supervisioon on tööalast ja/või isiklikku professionaalset heaolu ja arengut toetav ja abistav protsess. See ei ole kontrollivahend ega õpetamine. 

Supervisioon võib olla individuaalne või toimuda sama eriala spetsialiste koondavas grupis. Supervisiooni võib pöörduda siis, kui on töötades tekkinud erinevad dilemmad või probleemkohad. Grupisupervisioonis saab suuremas turvalises ja konfidentsiaalsust hoidvas ringis jagada, arutada ning vajadusel läbi mängida erinevaid võimalusi. Individuaalne supervisioon on sobiv, kui küsimused on isiklikumad või seotud ka otseselt isikliku enesehoiu ja -arenguga. 

Supervsiooni pakuvad meie ühingus: 
Sirli Kivisaar (tööalane superviseerimine)
Eva Näf (tööalane superviseerimine ja isiklik areng)
Emma Moat (tööalane superviseerimine, inglise keeles)

Mänguterapeutide tasemed

I tase: on äsja lõpetanud 2-aastase väljaõppe ja praktiseerib mänguterapeudina, on ühingu tegevliige, kes pole läbinud pädevuse hindamist või kelle registrisse kuulumine on eritingimustel peatatud (lapsehoolduspuhkus, haigus, töökoha vahetus vms).
II tase: 2-aastase väljaõppe läbinud mänguterapeut, kes praktiseerib mänguterapeudina, kelle pädevus on hinnatud ja on kantud registrisse.
III tase: 3-aastase väljaõppe läbinud terapeut, kes praktiseerib mänguterapeudina ja on kantud registrisse.

Pädevuste hindamine ja mänguterapeudi registrisse kandmine

 • Mänguterapeutide registrisse kuulumiseks peab mänguterapeut olema MTÜ EMTA liige. 
 • MTÜ EMTA registrisse kuuluvad automaatselt kolmeaastase väljaõppe läbinud  MTÜ EMTA liikmed. 
 • Kaheaastase väljaõppega MTÜ EMTA liikmetel on registrisse kuulumiseks vaja läbida pädevuse hindamine. 
 • Pädevuste hindamiseks vajalikke dokumente võetakse vastu kaks korda aastas veebruaris  ja augustis. 

Kui registris olemine peatub, peatub ka MTÜ EMTA tegevliikme staatus. Tegevliikmeks saab astuda ka mänguterapeudi väljaõppe  äsja lõpetanud isik. Kui õpilane astub MTÜ EMTA liikmeks kohe pärast 2-aastase õppe lõpetamist,  toimub esmane hindamine aasta pärast liikmeks astumist. Pädevushindamine teostatakse aasta täitumise järgselt graafikus oleva hindamise ajal. Selle aja jooksul säilib tema tegevliikme staatus. Kui õpilane astub liikmeks hiljem, olles juba aasta ja enam aktiivselt mänguterapeudina praktiseerinud, toimub pädevuse hindamine koos liikmeks astumisega. 

Registrisse kuulumist saab peatada avalduse alusel eritingimustel (lapsehoolduspuhkus, haigus, töökoha vahetus vms), EMTA liikmelisus sellega ei peatu, registrisse kuulumist saab taastada asjaolude möödudes või 1 aasta pärast registrist väljaarvamist.

Korduvhindamine pädevuse hoidmiseks toimub iga 2 aasta järel. 
Esmase pädevushindamise tasu on 75€.
Jätkuhindamise tasu (kaks aastast pärast registrisse kandmist) on 75 EUR (hinnad vaadatakse üle iga kahe aasta tagant ning vajadusel korrigeeritakse). 
Esmase pädevuse hindamise ning jätkuhindamise tasud on leitavad MTÜ Eesti Mänguterapetide Assotsiatsiooni kodulehel. 
Nõuete täitmine tähendab praktikule seda, et ta 

 • võtab ise vastutuse enda professionaalse arengu ja enesehoiu eest;
 • demonstreerib, et ta on professionaalselt jätkusuutlikult kompetentne. 

See kõik hõlmab ka eriala edendamist ja koostööd teiste erialade spetsialistidega. 

Mänguterapeutide pädevuse hindamisel on olulised:

 • eesmärgid, mida on endale seatud (reflektsioon)
 • iseseisev enesetäiendamine 
 • mitteformaalsetes diskussioonides osalemine
 • enese isiklike ja professionaalsete vajaduste eest hoolitsemine, nö psühhohügieen

Registrisse kuulumiseks vajalikud toimingud

Registrisse lisamise eelduseks on tasutud liikmemaks ja pädevuse hindamise tasu. Kui registrisse soovija ei kvalifitseeru EMTA registrisse, siis hindamise läbiviimise eest makstavat tasu ei tagastata. Liikmemaks tagastatakse, kui hinnatav ei läbi pädevuse hindamist.

Registrisse saamiseks tuleb täita ära vastav avaldus ja vastata registrisse saamise eelduseks olevatele nõuetele/punktidele.

Registris püsimiseks on mänguterapeutidel vaja:

 • Võtta vastu vähemalt 2 klienti nädalas. (või 75 vastuvõttu aastas / 375 viie aasta jooksul) 
 • Läbida erialast arengut toetavaid koolitusi vähemalt 50 akadeemilise tunni ulatuses kahe aasta jooksul.  Siia alla kuuluvad koolitused, mis on otseselt mänguteraapia teemaga seotud, kuid võivad olla seotud ka laste arengu, laste vaimse tervise jt lastega seotud teemadega. Koolitustena lähevad arvesse ka infopäevadel ja konverentsidel osalemised.
 • Osaleda mänguteraapia eriala edendavates tegevustes (nt konverentside vm ürituste korraldamine, osalemine erialaorganisatsiooni töös, erialaga seotud artiklite ja infomaterjalide kirjutamine, kolleegide juhendamine, sisekoolituste organiseerimine jms). 
 • Teha iseseisvat tööd erialaste raamatute, teadusartiklite jms lugemisel (esitada loetelu läbitöötatud materjalist).
 • Soovituslikult osaleda supervisioonil vähemalt 1 x aastas.
 • Soovituslikult osaleda MTÜ EMTA poolt korraldatud kovisioonides vähemalt 2x aastas.
 • Ükskõik milline muu tegevus, mida pead oluliseks välja tuua ja mida pädevuse hindamise nõukoda võib arvesse võtta.

Need punktid tõendavad terapeudi jätkuvat erialast arengut: eneseanalüüsioskust, pädevuste tundmist ja aktiivset tegutsemist mänguterapeudina ning MTÜ EMTA põhikirja ja eetikakoodeksi/ametijuhendi tundmist. Terapeudi taseme hindamise väärtus terapeudile on võimalus põhjalikuks eneseanalüüsiks, millest antakse ülevaade mänguterapeutide nõukojale. Selle läbimisel lisatakse terapeut MTÜ Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni registrisse, mis tagab kliendile terapeudi pädevuse ja usaldusväärsuse.

Kaebuste protseduur

Kui avalduse alusel selgub, et pole täidetud registrisse saamise või registris püsimise nõudeid, teavitatakse sellest registrisse saamise taotlejat. Põhjused peavad olema välja toodud selgelt ja läbipaistvalt.

Kaebused seoses hindamise või hindamise tulemustega esitatakse pädevuse hindamise nõukojale. Vajadusel kaasab pädevuse hindamise nõukoda kaebusega tegelemisse EMTA juhatuse. 

EMTAle saadetud dokumendid salvestatakse EMTA Google Drive´i keskkonnas kaustas, kuhu pääseb ligi pädevuse hindamise nõukoda, juhatuse esimees, ühingusisene Google draivi haldaja. Kui esitatakse kaebus ja kaebus ei leia lahendust mänguterapeutide nõukojas, näidatakse kaebuse aluseks olevaid dokumente ka EMTA juhatuse liikmetele. Dokumente säilitatakse uue hindamiseni (2 aastat). Dokumendid kustutatakse andmebaasist pärast uut hindamist või kui inimene lahkub EMTAst. EMTAst lahkudes peatatakse liikmelisus, arvatakse välja registrist ning kustutatakse esitatud dokumendid. 

Vajalikud dokumendid 

 • Avaldus 
 • Maksekorraldus tasutud liikmemaksu ja pädevuse hindamise tasu kohta

Dokumentide nimed palume vormistada järgmiselt: 

eesnimi_perenimi_aasta_faili nimi
Näidis: Liilia_Meremees_2024_avaldus
Liilia_Meremees_2024_maksekorraldus_liikmemaks
Liilia_Meremees_2024_maksekorraldus_hindamistasu

Palume täidetud avaldus saata digiallkirjastatult koos kooli maksekorralduse koopiatega (liikmemaks ja hindamistasu) aadressile hindamine@manguterapeudid.ee ajavahemikus 14.-16. veebruar või 21.-23. august. Dokumentide nimede vormistamisel jälgi MTÜ Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni kuuluva mänguterapeudi pädevuse hindamise dokumendis välja toodud juhendit. Otsus registrisse kuulumise/mittekuulumise kohta tehakse teatavaks kahe nädala jooksul pärast avalduse esitamise tähtaja lõppemist.

Täitmiseks laadi pädevuse hindamise avaldus alla.

Kui jääd avalduse täitmisega hätta, siis siin on sulle väike avalduse täitmise abimees.